Vestergade 22
5600 Faaborg

HAVKAJAKKLUBBEN MALIKLIK

Forside Kalender Bestyrelse og vedtægter Maliknål Telefonliste Når du bygger kajak Billeder Kajaknavne Link

Kontakt

     

Bestyrelsen 2011

Bestyrelsen har konstituerede sig således.

 

 
Formand
Knud Buch
Assensvej 406
5642 Millinge
tlf 62681727 / 40131727
knbuch@email.dk
Kasserer
Connie Møller Wøbbe
Alléskovvej 14
5600 Faaborg
tlf 22876860
cwo@vucfyn.dk
Sekretær
Lars Bjørn Christiansen
Rørdrumvej 14
5600 Faaborg
tlf 41684807
lbchr@hotmail.com
     
Marianne Humle
Strandgårdsparken 39
5600 Faaborg
tlf 62611075
Henning Rye
Sundagervej 8
5600 Faaborg
tlf 22628744
Suppleant
Janni Hansen
Sybillesvej 7
5600 Faaborg
tlf 23202776

 

Kontingent for 2011 er fastsat til:

500,00 kr. pr. husstand.

Generalforsamling den 8. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset

 

Der var i alt fremmødt 33 medlemmer.

Formanden bød velkommen.

Dagsorden.

Punkt. 1      Valg af dirigent

                   Som dirigent blev Torben Steffensen valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Punkt 2       Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

                   Knud Buch fremlagde bestyrelsens beretning

                   Dejligt at se så mange. Vi skal høre lidt om hvad er er sket i det sidste år og lidt om hvad er i støbeskeen for det næste år. Så vil Peter Blanner fra Nationalpark sekretariatet fortælle hvad der rører sig omkring Nationalpark Sydfyn.

                   Jeg vil ikke gentage mig selv omkring hvad der er sket i det forgangne år. Det hørte I til julefrokosten. Dog vil jeg opfriske hukommelsen lidt.

                   Ture i sneen, da vi ikke kunne sejle.

                   Pagajweekender

                   Rundt om Als

                   Østerstur i storm og regn

                   Problematisk Odense Å tur

                   Kajaktræf for selvbyggede kajakker

                   Tysk TV

                   Vendekursus ved Nab, grillede østers og rejer

                   Sct. Hans tur

                   Udover de fastlagte aktiviteter arbejdes der med:
Førstehjælpskursus.
Heldagsture hver første søndag i månederne juni, juli, august og september.
Ny uddannelse af roere.
Undervisning af nye roere bliver en weekend og ikke 3-4 aftener.

En opfordring til alle aktive er:

                   Husk at have udstyret i orden når I skal ud at sejle
Husk rigtig påklædning til aktuelt vejr
Husk at have snore i kajakken
Husk et passende skørt
Husk rigtig størrelse svømmevest
Husk slæbeline

                   Husk, du skal ikke tænke på hvad andre kan gøre for dig hvis du får problemer, men hvad kan jeg gøre for at hjælpe andre.
Husk at holde øje med de andre

                   Husk at vedligeholde dine færdigheder. Det kan du gøre når der er legedage.

                   Til sidst vil jeg takke alle for at vi har en dejlig havkajakklub.

                   Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Punkt 3       Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

                   Connie Wøbbe fremlagde regnskab for 2010

                   Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2010

Punkt 4.      Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.

                   Connie Wøbbe fremlagte budget med uændret kontingent blev fremlagt.

                    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte budget og kontingent for 2011

Punkt 5.      Behandling af indkomne forslag

                   Der var ikke indsendt nogle forslag

Punkt 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

                   På valg til bestyrelsen er:

                   Knud Søndergaard – ønsker ikke genvalg

                   Bjarne Lund – udmeldt

                   Lars Bjørn – villig til genvalg

                   Bestyrelsen foreslår:

                   Marianne Humle

                   Henning Rye

                   Suppleant:

                   Bjerne Larsen – ønsker ikke genvalg

                   Bestyrelsen foreslår:

                   Jannie Hansen

                   Dirigenten konstaterede at der blev ikke opstillet yderligere kandidater, og de opstillede er derfor valgt.

Punkt 7.      Valg af revisor og suppleant.

                   Bestyrelsen foreslår:

                   Som revisor Erik Madsen

                   Som revisorsuppleant Lis Kjeldgaard

                   Dirigenten konstaterede at der blev ikke opstillet yderligere kandidater, og de opstillede er derfor valgt.

Punkt 8.      Evt.

                   Bestyrelsen forelagte et oplæg til opdeling af roere i A, B og C, hvor C roere nybegyndere. De fremmødte gav udtryk for, at der kan arbejdes videre med ideen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Vedtægter for Havkajakklubben Malik

§ 1

Foreningens navn er "Havkajakklubben Malik", og dens hjemsted er Faaborg Kommune.
 

§ 2

Foreningens formål er at fremme forståelsen for den grønlandske kultur samt at bygge grønlandske havkajakker, samt beslægtede fartøjer fremstillet af naturmaterialer.
 

§ 3

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der interesserer sig for den grønlandske kultur og bygning af grønlandske havkajakker.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
 

§ 4

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud, terminer fastsættes af generalforsamlingen.
 

§ 5

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med et varsel på mindst 14 dage, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldingen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før gælden er betalt.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem af anden årsag end kontingentrestance, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse, have skriftligt lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion behandlet ved førstkommende ordinære generalforsamling.
 

§ 6

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hver år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden www.havkajak-malik.dk, eller ved udsendelse af e-mail eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordnen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.
 

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Evt.
 

  

§ 8

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog §14 og § 15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen nægte dagsordnen behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6 stk. 1.
 

§ 10

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer på valg i lige år. Ved generalforsamlingen i 2003 trækkes lod blandt de to nye bestyrelsesmedlemmer om, hvem der er på valg.
 

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig snares, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor der vælges en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, der afholdes dog mindst 1 bestyrelsesmøde i kvartalet.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst formanden samt et medlem mere er til stede. I formandens forfald indtræder kassereren i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formanden og kassereren, eller en af den/dem bestyrelsen har befuldmægtiget.
Optagelse af lån  og kreditter, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun foretages efter forudgående godkendelse på en generalforsamling, hvor forholdet har været særskilt behandlet. I sådanne forhold tegnes foreningen af alle medlemmer af bestyrelsen.
 

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med en revisorpåtegning.
Driftsregnskab og status fremlægges for foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, men kan dog rekvireres ved foreningens kasserer 14 dage før.
 

§ 13

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jvf. § 7.
Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 

§ 14

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, fordres at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage, med sædvanlig varsel, til ny generalforsamling. Denne forsamling er da beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og til vedtægtsændringer kræves da, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 

§ 15

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden 8 dage, hvor beslutning kan træffes ved at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Evt. formue skal dog bruges til almen nyttige formål i henhold til § 2. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling
Faaborg, den 7. november 1992
Lars Bjørn

Ændring vedtaget på generalforsamling
Faaborg, den 22. februar 1994
Anni Bonde Jensen

Ændring vedtaget på generalforsamling
Faaborg, den 12. marts 2002
Poul Hansen

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Faaborg den 6. april 2010

Lars Bjørn

 

 

 
 
     
Havkajakklubben Malik Bank - Sparekassen Faaborg - Regnr. 0828 - Konto 8015809222